VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI DUTB ID 153-215

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori v Ljubljani – DUTB ID 153-215 (v nadaljevanju »Vabilo«) je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnima mestoma, z ID znaki in opisom v nadaljevanju (v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki se nahajajo v stanovanjsko poslovni stavbi z ID znakom: stavba 1739-6767, na naslovu Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Pogodbeni predmet predstavljajo slednje nepremičnine z ID znakom:

  • del stavbe 1739-6767-774 (ID 5732059) – stanovanje s površino dela stavbe 127,30  m2 in uporabno površino dela stavbe 97,3 m2, ki se nahaja v 13. etaži poslovno stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana;
  • del stavbe 1739-6767-881 (ID 5732158) – shramba s površino dela stavbe 23,18 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe;
  • del stavbe 1739-6767-2008 (ID 5733520) – parkirno mesto s površino dela stavbe 24,17 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe;
  • del stavbe 1739-6767-2114 (ID 5733626) – parkirno mesto s površino dela stavbe 18,43 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA V LJUBLJANI – DUTB ID 153-215«, .«

Izklicna bruto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 255.000,00 (z vključenim 9,5% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 16.01.2020 (do 11:59:59 ure.)

Ponudniki bodo lahko ponudbe za pogodbeni predmet oddali že prvi naslednji dan po objavi tega Vabila (od 18.12.2019), ki je objavljeno tudi na spletnem naslovu www.celovskidvori.eu.

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

  • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabila),
  • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Miha Perme, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.01.2020.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB ZA STANOVANJE CELOVŠKI DVORI (PDF spodaj)